Wijchen Schaatst - Wijchen-schaatst-logo-3

De volgende Wijchen Schaatst is van 13 dec 2024 t/m 05 jan 2025!

175

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Stichting Wijchen Schaatst, gevestigd te Wijchen en op www.wijchenschaatst.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld gegevens via een bestelling die u bij ons plaatst of gegevens die u via een contactformulier achterlaat. Het waarborgen van de privacy van onze klanten en vrijwilligers is voor ons van groot belang. Wij streven er dan ook naar om persoonsgegevens van onze klanten en vrijwilligers met grote zorgvuldigheid te behandelen. Wij verwerken data volgens de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Wijchen Schaatst is verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement benoemen wij welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

In dit overzicht ziet u de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker

Deze gegevens krijgt Stichting Wijchen Schaatst rechtstreeks van u. Als u weigert deze gegevens te verstrekken, kan Stichting Wijchen Schaatst geen contact met u opnemen, niet met u samenwerken en/of haar overige doeleinden niet naleven. De verstrekking van deze gegevens door u is dan ook noodzakelijk.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Stichting Wijchen Schaatst mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de persoonsgegevens daarom alleen als:

 • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om op uw verzoek pré-contractuele handelingen te verrichten;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Stichting Wijchen Schaatst rust; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Wijchen Schaatst en die belangen zwaarder wegen dan uw belangen, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde (nieuws)berichten voor het onderhouden van onze zakelijke contacten.

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact met u te kunnen opnemen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U in te plannen voor en te informeren over uw en onze diensten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. In sommige gevallen kan verstrekking aan derden noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Zo kunnen wij eenzelfde niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten deze situaties om verstrekken wij uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer wij daar uw toestemming voor hebben.

Alleen medewerkers van Stichting Wijchen Schaatst hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien, en voor zover nodig, verwerken. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hiermee zorgvuldig om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze dienstverlening of producten of diensten die wij relevant voor u achten. U zult in dit geval enkel geïnformeerd worden op het door u geregistreerde e-mailadres. Wilt u geen informatie over relevante producten of diensten in uw mail ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor verdere mails door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden tevens door ons gebruikt voor marktonderzoek en het optimaliseren van onze dienstverlening. In dat geval worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer tot u herleidbaar zijn.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden of verkocht voor commerciële doeleinden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw smartphone, computer of tablet. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen in uw webbrowser.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hierdoor onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor hebben wij dan ook niet uw toestemming nodig.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Stichting Wijchen Schaatst maakt gebruik van deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken en om de kwaliteit en effectiviteit hiervan te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen toestemming van u nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics.
 • via Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+, etc.:

Inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren.

Dat houdt in dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u te sturen.

Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen? Stuur dit dan naar info@wijchenschaatst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u het niet eens bent met de wijze van handelen van Stichting Wijchen Schaatst.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt dat uw gegevens niet juist beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijchenschaatst.nl.

Wijchenschaatst
Emilia van Nassaustraat 20
6602 GW
Wijchen